วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เอกสารคำสอน สนทนาภาษาจีน


ผู้เขียนเริ่มสอนวิชา สนทนาภาษาจีน 1 มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และได้เรียบเรียงบทสนทนาเพื่อใช้สอนในแต่ละสัปดาห์ ในช่วงเริ่มต้นได้แต่งจนครบ 15 บท เพื่อใช้สำหรับสอนใน 15 สัปดาห์ ต่อมาเห็นว่าเนื้อหาที่ใช้สอนน้อยเกินไป จึงได้แต่งเพิ่มเติมเป็นสองเท่า ใช้สอนสัปดาห์ละ 2 บท และได้ปรับปรุงเนื้อหาเรื่อยมา โดยเพิ่มความรู้ในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ หลักการใช้คำ สำนวนและไวยากรณ์ ความรู้ทางวัฒนธรรม เป็นต้น และเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการสนทนาและพัฒนาทักษะการพูดให้ดียิ่งขึ้น จึงได้เพิ่มเติมแบบฝึกหัดเป็นคำถาม หรือคำสั่งให้ผู้เรียนฝึกสนทนาตามหัวข้อที่เรียนในแต่ละบท นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสื่อซีดีบันทึกเสียงบทสนทนาเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน และให้ผู้เรียนใช้ศึกษาด้วยตนเองอีกทางหนึ่งด้วย


การเรียนภาษาที่ดีที่สุดคือการเรียนกับเจ้าของภาษา และการได้ใช้ภาษาในประเทศเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง แต่นั่นก็หมายความว่าผู้เรียนต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะนานพอสมควร เป็นครึ่งปี เป็นปี หรือสองปี สามปี หรือนานกว่านั้น จึงจะมีความสามารถในระดับที่ใช้งานได้คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ นักวิชาการด้านการสอนภาษาจึงใช้วิธีการเรียนในสถานการณ์จริงนี้มาจำลองการสอนแบบสถานการณ์สมมติ โดยการสร้างแบบเรียน สร้างบทสนทนา สร้างการใช้ภาษาให้ผู้เรียนรู้สึกว่าได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง การเรียนการสอนแบบนี้ใช้ได้ผลดีมาก ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนมาก และเป็นที่นิยมใช้ในการเรียนการสอนภาษามากเช่นเดียวกัน

เอกสารคำสอนฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาของบทสนทนาเป็นสถานการณ์สมมติ 30 สถานการณ์ ผู้เขียนแต่งขึ้นจากประสบการณ์การใช้ภาษา และการใช้ชีวิตในสถานการณ์จริงที่ได้สัมผัสเมื่อครั้งศึกษาอยู่ที่ประเทศจีน คำพูด สำนวน และประโยคเป็นภาษาพูดที่ใช้จริง ครั้งแรกที่สอนวิชาสนทนาภาษาจีน 1 นี้ ผู้เขียนได้ใช้วิธีการสอนแบบการสนทนาในสถานการณ์จริง ในแต่ละสถานการณ์แบ่งการสอนเป็นสองช่วง ช่วงแรกเรียนรู้ตัวอย่างบทสนทนาในสถานการณ์ที่กำหนด ช่วงที่สอง ให้นักศึกษาเตรียมวงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มาให้มากที่สุด แล้วให้จับกลุ่ม ปล่อยให้สนทนากันอย่างอิสระโดยมีอาจารย์ชาวไทยและชาวจีนร่วมสนทนาด้วย ไม่มีคะแนนเป็นเกณฑ์กำหนดใดๆ ในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถจดจำคำศัพท์ได้มากขึ้นทั้งคำศัพท์ในบทเรียนและนอกเหนือจากบทเรียน นักศึกษากล้าที่จะพูดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถใช้ภาษาพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ขณะที่เรียบเรียงและใช้เป็นเอกสารคำสอนในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมานี้ นักศึกษาสาขาภาษาจีนอย่างน้อย 7 รุ่น ได้ช่วยเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์หลายประการ ซึ่งผู้เขียนก็ได้นำมาปรับปรุงและเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด อันเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เอกสารคำสอนฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

เอกสารคำสอนฉบับนี้ ในส่วนที่เป็นภาษาจีน ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากอาจารย์เจ้าของภาษาชาวจีน คือ อาจารย์ Zi Wenli (子文礼) อาจารย์ Wang Wei (王薇) อาจารย์Wang Jiaxin (王家欣) และอาจารย์ Zhang Yingchun(张迎春) และยังได้รับความกรุณาจากมิตราจารย์ในหลักสูตรภาษาจีนช่วยพิสูจน์อักษร ทั้งยังช่วยเสนอแนะประเด็นต่างๆที่เป็นประโยขน์ ทำให้เอกสารคำสอนนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

เมชฌ สอดส่องกฤษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น