วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ดนตรีและเพลงจีน


ชื่อหนังสือ
ด น ต รีและเพลง จี น
ปีที่พิมพ์
พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 200 เล่ม
ผู้เขียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ
ที่อยู่
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045 353700 โทรสาร 045 288870
หน่วยงานที่สนับสนุน
คณะศิลปศาสตร์ และ
งานส่งเสริมการวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานที่พิมพ์
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
เพลงและดนตรีจีน อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
2553,362หน้า.
1.ดนตรี 2.ดนตรีจีน 3.เพลงจีนISBN : 978-974-523-226-6

  ลิงค์ไปยังไฟล์หนังสือ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น