วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การสำรวจและศึกษาวิเคราะห์ชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอำเภอ เมืองจังหวัดอุบลราชธานี

เมชฌ สอดสองกฤษ.(2556) การสํารวจศาสนสถานจีนในเขตจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของไทย. วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับที่ 1 ,หน้า 117 – 148.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น