วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การพรรณนาภาษาหลีในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมชฌ สอดสองกฤษ.(2559) การพรรณนาภาษาหลีในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 หน้า 1-44.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น