วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การใช้คำศัพท์ร่วมเชื้อสายจีน – ไทย สอนภาษาจีนให้กับผู้เรียนชาวไทย

เมชฌ สอดส่องกฤษ.(2556) การใช้คำศัพท์ร่วมเชื้อสายจีน ไทย สอนภาษาจีนให้กับผู้เรียนชาวไทยใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5 จัดที่ สถาบันเอเชียศึกษา The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่ 24 25 สิงหาคม 2556.

Metcha Sodsongkrit.(2014) “A Brief Discussion on the Correlationship of Thai and Han language and Chinese language Teaching inThailand. ” Chinese Teaching in Different Linguistics, Cultural and Policy Contexts. Shanghai : Xuelin  Press. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

研究报告
对泰汉语教学中的汉泰语相关词的作用

[泰国 :魏清] Assist. Prof. Dr. Metcha Sodsongkrit
Faculty of Liberal Arts, Ubonratchathani University, Thailand

汉泰语关系的研究涉及到汉泰语相关词之间的联系目前语言学家对汉藏语系的研究已有了足以作为汉泰同源词的证据。本文的主要目的是针对汉泰语同源词的分析, 及其对泰国学生就汉语教学的作用,以泰国东北方言与汉语关系词为例,分为以下的主要内容;

一、汉泰语相关词对比。
二、汉泰语相关词在教学中的作用。

研究成果如下;

一、汉泰语相关词的规则,即
1)音义相同,指汉泰语两者的语音和语义完全或几乎相同。
2)音义相似,指汉泰语两者的语音有些变化,而语义相
      同或相似。
3)音义相关,指汉泰语两者的语音在有规则地变化下相关而语义有所相似可假设为同源词。

二、汉泰语相关词在教学中的使用过程。泰国学生的汉语习得往往需要
 各种各样的学习方法,比如;背诵、造句、抄写、语言游戏、例句等等方法才能记住生词。而通过使用汉泰语相关词 的教学后发现,汉泰语相关词有助于学生更快更好地掌握汉语生词,减少了学生记生词的负担。通过汉泰谐音同义的学习和对比使教学更加有乐趣。学生又不断地自己去寻找更多课外的相关词,使教学质量再次得到提高。
关键词:汉泰语关系词 、汉泰语同源词、对泰汉语教学、对外汉语教学


一、前言

                汉泰语相关词上古汉语和中古汉语与泰语的相关词,包括近代的汉语方言借词。据对上古和中古汉语与泰语的音义对应的前人研究以指出汉泰语相关词有1200多词。
    汉藏语系的语种及分类比较通行的有两种分类法。一种是分为汉语、藏缅语族、苗瑶语族、壮侗语族。最早提出这一分类法的是李方桂(1990)。
    壮侗语族是汉藏语系的语族之一。又称侗泰语族或侗台语族。分3个语支:
壮傣语支(又称台语支):包括壮语、布依语、傣语、泰语、老挝语等。侗水语支:包括侗语、水语、仫佬语、毛南语、拉珈语、佯僙语、莫语等。黎语支:包括黎语,有人认为仡佬语也属于这个语族。壮侗语族分布在中国广西壮族自治区、云南、贵州、广东、海南和湖南南部,也通行于泰国、老挝、缅甸、越南北方和印度东北部的阿萨姆邦,形成东南亚一个很重要的语言群。壮傣语支的语言,国际上统称台语。使用壮侗语族语言的人口,中国有2300多万。以下是由李方桂先生对汉藏语系的分支,笔者对泰语的分类再详细补充如下;

 汉藏语系
汉语
藏缅语族
瑶语族
壮侗语族

壮傣语支 (台语支)
侗水语支
黎语支
泰语
傣语
老挝语

泰语分为;
1. 标准泰语
2. 泰语各方言,包括;
  - 泰北方方言
  - 泰东北方言
  - 泰南方方言
                        
以上可见,泰国泰语可分两大类:标准泰语和泰语各地区的方言;即泰北方方言(该方言接近于中国西双版纳的傣族语)、泰东北方言以及泰南方方言。  

二、汉语和泰语的关系研究:

汉泰语关系是长期以来被不少中泰学者重视的课题之一,其中有一部分研究涉及到汉泰语相关词之间的联系,研究成果证明汉泰语之间有着源流关系。目前除了早期的欧洲著名语言学家如A.Conrady K.Wulff吴克德 、L. Sagart (沙加尔)、B.Karlgren(高本汉)之外,汉泰语关系研究的比较少,可能是因为两种语言被归入不同语族,学习者就认为这两种语言没有什么关系。A.Conrady(参见 S.Egerod,1976  K.Wulff 1934) 无疑是汉泰语关系研究公认的奠基人。[1]他最大的贡献是揭示出了汉泰声调对应的基本规则。另外,他用了 200 多个汉语词同泰语或其他台语比较,有百余个相关词。
 P.Manomaivibool [2] 的博士论文A Study of Sino-Thai Lexical Corespondence 以汉泰相关词(或称对应词)及其反映的音系为研究对象,根据600多个词条以中古汉语为纲进行音系比较,是这个领域的首次系统性研究。她所采用的台语及上古汉语的构拟是李方桂的系统,中古汉语采用 B.Karlgren(1975) 的构拟。她的相关词不但在数量上较前人有较大增加,大多数也是相当可信的。
李方桂[3]认为汉语同泰语的关系与汉语和藏语的关系一样,也是亲属关系,为了证明这一论点,他汇集了一百多个“同源词证明汉语和台语同源,这已成了汉泰同源说的经典论据。
龚群虎 2002年发表《汉泰关系词的时间层次》认为(1)汉语跟泰语的祖语在远古可能同源,(2)汉语跟泰语大约两千年来一直有接触关系。文章利用相关词的语音对应和古汉语由时代特征的音变参照点,为泰语中的汉语相关词划分了三个大的层次:上古相关词层、中古层借词层、近代方言借词层。给汉泰语研究带来了新的内容。

三、泰东北方言与汉语关系的研究

  泰国的方言因语音词汇的差异可主要分为四种,1. 北方方言(接近于西双版纳的傣语)、2.东北方言 3.中部泰语或称泰语普通话主要是曼谷语言、 4.南部方言。
 泰东北方言的地区覆盖泰国东北部16个府,其语言和地区与老挝语和老挝国非常相近,如果按照老挝语为主,老挝语主要可分为三种方言,1.龙坡邦方言(Luang Prabang Dialect)2.万象方言(Vientien Dialect)、3.泰国的东北方言(Isan Dialect泰国东北人也有自称伊散人之称,以下称伊散人)。
 []拉蓬(Patcharaporn)的论文研究针对泰东北方言调查发现,在泰东北方言里有1447个词在标准泰语里不存在。这些词语可以在台语族其他语言里找到相似的词,她最后推断这些词是台语支的同源词。
                就泰东北历史来看,泰国有一个研究著作在泰国历史界居于前列,[]基•彭弥撒克(Jit Phumisak:1975)。根据伊散人和泰东北地区的证据,他推断根据伊散人的祖先两个理论,1.在三千年前主要从泰国东、北方向迁移而来,其地区指今中国的云南、广西、广东、越南包括老挝,最可信的证据是其民族的语言,因为在台语支学者早已公认在三千多年前该地区的语言就是“台语”。2.在两千年前也就是佛历500年,泰东北人从印度经印度海洋迁移进入泰国湄南河通湄公河,定居于今泰国东北部。
    据本人对泰国东北方言的研究也发现了一个有趣的线索。泰国东北地区的语言统称为东北方言,也有“伊散语”的别称。在东北方言里可分两大地区;即上东北和下东北。上东北人自称瀑胎[4](Phuthai)其民族分布较广,有居住在泰国上东北部、老挝和越南。泰国瀑胎人的名称与中国广西壮族自治区龙州县金龙镇人的名称相似;布岱(Bùdài)两个地方人民的名称区别在送气音和不送气音。经比较,phu 泰国瀑胎语和广西壮族语的意思同样是 “人” ,而thai  dài  意思也同样为 “傣”。那么,无论是泰国瀑胎人和广西壮族人都自称 “傣人”。其线索加上历史的前人研究可证明泰国瀑胎人源为中国壮族或历史上某些居住在中国南方的少数民族,后来迁移至泰国并在今泰国地区分散和定居。   
            据汉泰语相关词或同源词的公认趋向的研究 ,以上所阐述的历史论点可作为汉藏语系侗台语支的证据。可证明泰东北语的祖先语言有源于或者与汉语曾经有着密切关系,可推断泰东北语与汉语有着同源关系。其他居住在泰国的泰语母语者也可同样推测。                    

四、汉泰语相关词的性质

本次研究共收集了 407 个单音节的相关词,176个双音节的相关词。选词标准,也就是说相关词的性质显示为三大类;音义相同、音义相似以及音义相关。下面详细阐述;

4.1)音义相同,指汉泰语两者的语音和语义完全或几乎相同。这种相关词无疑最主要地选取汉泰双方辅音、元音、尾辅音甚至声调都相同,意义也相同的词语。但有些词语仅是声调轻微差异,而其他语音成分都相同。这种相关词多是单音节的词,如下例;                          
汉语
Pinyin 
泰东北语
读音
语义
shuǎnɡ
ส่วง
suaN21
清爽
tǎnɡ
ถั่ง
thaN21
水流
hénɡ
เหิง
heN35
时间长
zhǎn
จ่าน
tcan21
扩大
kōnɡ
โข่ง
khoN21
里面什么东西都没有
ɡōnɡ
กง
koN33
公平,忠直
hài
ฮ่าย
hai451
祸害、灾祸
ɡuān
กวาน
kuan33
领导,领队
广
ɡuǎnɡ
กวั่ง
kuaN21
大延
ɡǎn
กั่น
kan21
有胆量4.2)音义相似,指汉泰语两者的语音有些变化,而语义仍然相同或相似。收集到的相关词大多是此类。可细分为下三类;
      4.2.1 辅音变化
            4.2.1.1 首辅音的变化,指双方词的首辅音有所变化,但其它语音成分仍保留或少许变化。首辅音从原有的辅音变成发音部位相近的辅音,或送气与不送气音的变化,形成双方语言间的对立音。经分析汉泰语关系词发现有许多对的对立音,如 /f–p/,/d - t/,/p - ph/,/t - th/,/k - kh/ 如下词例;

汉语
Pinyin 
泰东北语
读音
语义

/f - p/  如;
fēnɡ
ป่วง
puaN21
神经错乱
fēnɡ
ป่ง
poN21
草木茂盛

/t – d/  如;
dūn
ดอน
dn33
土堆
ดะ
da21

/ph - p/   如;
pénɡ
เปิง
p«N33
用竹牧草等搭架子遮蔽太阳风雨
pénɡ
ปุ้ง
puN451
胀大

/t - th/ 如;
diào
ท่าว
thao451
落下
dào
ท้าว
thao35
达于目的地

/k - kh/  如;
   
ɡōnɡ 
ค่ง
khoN451
歪曲
ɡānɡ
ขาง
khaN35
铁,金属

            4.2.1.2 尾辅音变化, 指汉语原有的尾音或者某些尾辅音中的 /nng/ 在泰语消失或变化。另一种假设,汉泰古时期使用同一个词。经过长期的分化后,现在在泰语仍保留,而在汉语的语音成分已消失或变化。经分析发现尾辅音的变化大多是变成同样的发音部位的音,即鼻音的 /mnng/ 音,如下词例;

汉语
Pinyin 
泰东北语
读音
语义
shuān
ส้อง
sN451
横插在门后使门推不开的棍子
/ng/ 简化为 /n/
dùn
ตู้
tu451
不锋利,有笨,不灵敏的意思
/n/ 消失
tiān
ตื่ม
t®m21
在原有的基础上增加
/n/ /m/  的变化
ɡuān
กวม
kuam33
闭,合拢
/n/ /m/  的变化
biǎn
แป
biE33
宽平而薄
/n/ 消失

      4.2.2 元音变化,指双方词语中原有的元音在另一种语言里已消失或变化,其余的词语成分仍保留相同或相似的部分。经分析发现单元音的变化形式是变成接近的元音,而复合元音的变化是双或多复合元音中的某些音消失。元音的变化分以下两种;
            4.2.2.1 单元音的变化,单元音的变化形式是变成接近的元音。经分析发现,单元音的变化形式有;元音长短的变化、前元音类变成上下元音、后元音类变成上下元音、央元音变成前或后元音、前后元音变成央元音。从收集到的词语来看也有前后元音的互变,前元音变成后元音、后元音变成前元音,但数量并不明显。单元音变化的词例如下;

汉语
Pinyin 
泰东北语
读音
语义
fénɡ
ฝุง
fuN35
用针线连结
- 后元音
ɡānɡ
กึง
k®N33
- 央元音
ซะ
sa35
东西散落,散布在地上
元音长短的变化
tǒnɡ
ถั่ง
thaN21
- 前元音
mínɡ
มุ่ง
muN451
- 后元音

            4.2.2.2 双或多复合元音的变化,复合元音的变化是双或多复合元音中的某些音发生变化或消失。一个元音消失后其余的单或双元音有的保留,也有不少的单元音又再发生变化。如下词例;

汉语
Pinyin 
泰东北语
读音
语义
tínɡ
เถียง
thiaN35
亭子,小房子
/ia - i/
shuō
โส
so35
说话
/uo - o/
chénɡ
เชียง
tchiaN33
城市
/ia - a - e/
lèi
ล่อย
li451
操劳、疲劳
/ei - i /
xiāo
เซา
sao33
散去、消除、停止
/iao - ao/

       4.2.3 单音节的伸展,指一个词在一种语言中为单音节,而另一种语言中是双音节。其音节明显是从原来的单音节词伸展而来的。另一种现象是在原来的单音节词添加前或后缀。单音节的伸展有以下两种现象;
            4.2.3.1 双或多元音伸展成双音节词,这种语音变化出现在由半元音组成的复合元音,即/iaianuouaiuan/ 其中半元音/i//u/ 将变成另一个音节的首辅音/y/ /w/。双或多元音伸展成双音节词的词例如下;

汉语
Pinyin 
泰东北语
读音
语义
 
shuǎnɡ
สว่าง
sa21 – waN21
痛快、舒服的感觉
/ua - wa/
ɡuǎi
เก่เหว่
ke21 – we21
歪曲
/ua - wae/
pō
โพโว
pho33 – wo33
从地面上凸显
/o - wo/
广
ɡuǎnɡ
กากวาก
kak21 – wak21
面积,范围宽阔
/ua - wa/
pǐ
พิยิ
phi35 – yi35
分裂
/i - yi/
  
             4.2.3.2 词语加缀,指在一种语言中原来是单音节的词语,在另一种语言中则是双音节词。经分析发现两者的关系是词语加缀的形式。关于这种形式是在原来的词语的前或后面加上其它音节。这个音节是由原来的音押韵引申出来的, 形成了类似汉语的连绵词。其引申出来的词义未变,只是词性变成修饰原为动词的形容词。词语加缀的词例如下;
汉语
Pinyin 
泰东北语
读音
原义
引申义
shuānɡ
ซองลอง
song33 – lN33
两个、一对
成对地,双重地
yǒnɡ
ยองแยง
yoN33 - yEN33
跳跃
形容跳跃的动态
zhānɡ
จางปาง
tcaN33-paN3
明亮
明亮的
suí
ซอยลอย
si33 - li33
跟着
跟随地
อู้คู่
wu451 – khu451
躺下,趴
形容趴睡的动态
        
4.3)音义相关,指汉泰语两者的语音在有规则的条件下有所相关,而语义有所相似可假设为同源词。这种词语在两种语言间的词性不同,一个谐音同义的词语在汉语作动词,而在泰语则用作动词化的词。这种词义还可追述到本义。音义相关的词例如下;
汉语
Pinyin 
泰东北语
读音
原义
泰东北语引申义
 
kuài
ขวย
khuai35
.土块
.挖土
liú  
ลั๊ว
luo35
.液体移动
.使液体顺畅
 
pēn
พืน
ph®n33
.受压而射出
.形容洒落的动态
dànɡ
ต้าง
taN451
.水坑
.像水坑那样
wán
ม่วน
muan451
.玩耍
.快乐

为了了解汉泰语相关词,以上 所述是展示汉泰语相关词的理论,包括汉泰语的语言系属分类、泰族人的历史来源、泰语方言与汉语的关系。从语言系属分类的理论来看, 充分且可靠的证据为汉泰语同源词研究增加可比性 。接着又以泰东北方言为对象进行汉泰语关系词的分析。在本文的第四题中已归纳汉泰语关系词的性质,使散乱的词语系统化起来。最重要的是,泰东北方言与汉语的同源词的对比研究这一观点在泰国国内是笔者在汉泰语相关词理论的基础上首次提出的。经收集与台语支有关的前人研究成果也是前所未有的。此次研究可供台语支的今后研究作参考。

五、对泰汉语教学中汉泰语相关词的使用
               
     汉泰语对比研究之后的一个任务是把收集到的词语用在汉语教学的课堂上。教学的目的是通过汉泰语关系词的学习,使学生更快地掌握汉语的音和义。在学习汉语的过程中,学生可以通过汉泰语同音词掌握汉字的读音,同时通过汉泰语同音同义的词语学生也同样能够认读汉字。此外, 学生也会因这类词语在乐中学、学中取乐, 这样就减轻了学生背单词的负担。词语选择和教学法详述如下;
5.1.1 选词,本研究的词语来源于两组词库。这两组的词汇备作
教学和研究的主要工具。
        A.选自汉字常用五百词中的前50个字[5](以下为A )    
   B.选自汉泰语相关词中音义最相似的50个词。(以下为B)   
A表:常用50个汉字(按其常用的频度排序,从左到右,从上到下)。为了调查学生认字和认读能力,该表分两种形式;A1.表和 A2 表。
A1:语音认读记取能力。表中提供汉字和泰文词义的信息,学生填写拼音。


ของ
หนึ่ง
แล้ว
เป็น
ฉัน
ไม่
อยู่
คน
พวก
มี


มา
เขา
นี่
บน
กำลัง
อัน
ที่
ถึง
ใหญ่
ใน


พูด
ก็
ไป
ลูก
ได้
ก็
และ
นั่น
เอา
ล่าง


ดู
ฟ้า
เวลา
ผ่าน
ออก
เล็ก
อะไร
ขึ้น
คุณ
ล้วน


นำไป
ดี
ยัง
มาก
ไม่มี
เพื่อ
อีก
ได้
บ้าน
เรียน
A2:语义记取能力。表中提供汉字和拼音的信息,学生用泰语填写词义。
de
yī
le
shì
wǒ
bú
zài
rén
men
yǒu


lái
tā
zhè
shànɡ
zhe
ɡè
dì
dào
dà
lǐ


shuō
jiù
yào
xià


kàn
tiān
shí
ɡuò
chū
xiǎo
me
dōu


hǎo
hái
duō
méi
wéi
yòu
jiā
xuéB表:汉泰语相关词,为调查学生认字和认读的能力,该调查分两表;B1.表和B2 表。
B1:语音认读记取能力。表中提供汉字和泰文词义的信息,被调查者填写拼音。
广
ก่ง 
โก่ง
ก้วง
กวม
กั๊วะ
กั่ว
จ่าน
เชียง
ซอง
ซะ
koN21
koN21
kuaN451
kuam33
kuo45
kuo21
tcan21
tchiaN33
suaN33
sa45


สื่อ
เซา
ซ่าง
ซุม
เซ่า
ส่ม
ส่วง
ส้อง
โส
ดวก
s®21
sao33
saN451
sum33
sao451
som21
suaN21
sN451
so35
duok21


退
ดอน
ติ่ง
ตู้
ตู่
ถั่ง
ถอง
เถียง
แถน
แถว
ถอย
dn33
ting21
tu451
du21
thaN21
thN35
thiaN35
thaen35
thaew35
thi35


ถ่า
ป่วง
แป
ป๋า
เป้
เผิ่ง
เพิง
เย่า
ล่อย
ลั๊ว
tha21
puaN21
biE33
pa35
pe451
ph«N21
ph«N33
yao451
li451
luo45


เว้า
วิน
หมก
หมึน
เหิง
ฮุ่ง
 ฮง
ฮ่อน
ฮ่าย
เอิ้น
wao451
win33
mok21
m®n35
h«N35
huN451
hoN33
hn451
hai451
/«n451
B2 语义记取能力。表中提供汉字和拼音的信息,被调查者用泰语填写词义。

广
ɡōnɡ
ɡǒnɡ
ɡuǎnɡ
ɡuān
ɡuā
ɡuò
zhǎn
chénɡ
shuānɡ


shí
xiāo
xiànɡ
cūn
zǎo
suān
shuǎnɡ
shuān
shuō
duǒ


退
dūn
dǐnɡ
dùn
duó
tǎnɡ
tǒnɡ
tínɡ
tiān
tiáo
tuì


dài
fēnɡ
biǎn
bèi
fēnɡ
pénɡ
yáo
lèi
liú


huà
yūn
mái
mèn
hénɡ
hónɡ
hōnɡ
hàn
hài
hǎn5.1.2 调查法,调查对象是HSK三级以上的泰国大学生,被调查人
数为100个。对被调查者做两次调查; 一是常用汉字A1A2表的调查,二是经过汉泰语相关词的解释后做B1B2表的调查。被调查者按照表格里的提示分填写拼音和词义。收集问卷后用百分率作统计,将两组词语的调查结果做比较以便按其比较判断结果。

5.2 调查结果,本次研究的前阶段已经完成,后面的阶段是调查与做有关数量的统计。其后阶的研究工具经已准备,而调查正在进行中,其调查的统计也是调查之后的工作,因此调查的结果有待进益。调查结果将显示如下四项;

A1的调查结果,经统计发现,学生对常用五百汉字前五十的语音认读平均分数显示为(有待统计)
A2的调查结果, 经统计发现,学生对常用五百汉字前五十的词义记取能力平均分数显示为(有待统计)
B1的调查结果, 经统计发现,学生对汉泰语相关词的语音认读平均分数显示为(有待统计)
B2的调查结果, 经统计发现,学生对汉泰语相关词的词义记取能力平均分数显示为(有待统计)

      本次研究的最后阶段虽然正在进行中,数据结果有待统计,但由于学生对汉泰关系词这种差而不异,异中源存的现象比直接学汉语词语更有熟悉感,研究结果初步判断的趋势也可推断出来。而通过使用汉泰语相关词 的教学后发现;汉泰语相关词有助于学生更快更好地掌握汉语生词,减少了学生记生词的负担。通过汉泰谐音同义的学习和对比使教学更有乐趣。学生又不断地自己去寻找更多课外的相关词,使教学质量也得到提高。


六、研究总结

                关于汉泰语关系词的研究有不少学者关注,但对泰国东北方言与汉语作比较的研究关注并太多。本次研究是国内外首次提出的汉藏语系作参考。历史语言学对关系词或称同源词以后的研究工作往往是用在语言系数分类的工作上,而很少把它用在对外语言教学。本研究试图把关系词用在对外汉语教学的课堂上。从学生认字认读的能力上可见,关系词对语言学习的提高有所影响。 通过母语就能学到外语的这种方法无疑是教学绝佳妙招 。再加上汉泰语在各方面;如语音、词汇、语法、语调、语感等的大同小异,泰国学生学习汉语可以说是能够找到你中有我我中有你的感觉,这样就使教学质量迅速提高。

参考文献

中文资料
龚群虎.(2002)《汉泰关系词的时间层次》复旦大学出版社,上海.
郭锡良.(1986)《汉字古音手册》北京大学出版社,北京.
李方桂.(2008)《文字图书:李方桂全集:李方桂先生口述史》清华大学出版
     社,北京.
  敏,张均如.(1996) 《侗台语族概论》社会科学出版社, 北京.
  .2010)新HSK一、二、三级词汇大纲用字情况研究.《黑龙江社会科学》
      2010年版,第5.黑龙江.

泰文资料
[]班炯谱•潘图美他.1983)《缠国的傣族》泰国国务院.
[]基特•彭弥撒克.(1975) 《暹罗、老、高棉史论》国家社会文库协会:曼谷.
[]帕差拉.1987)《非泰语的东北方言研究》硕士学位论文,泰国马哈萨
    拉刊大学.
[]镶德.(1988)《泰族语言》泰国马哈主拉学院印刷厂:曼谷.

英文资料
Benedict Paul K.(1942)Thai, Kadai and Indonesian: A new alignment in Southeastern Asia,
               American Anthropologist 44:576-601.
Brown, J. Marvin (1965) From Ancient Thai to Modern Dialects. In From Ancient Thai to
              Modern Dialects, and Other Writings on Historical Thai Linguistics, pp. 69-254. White
               Lotus, Bangkok. ISBN 974-8495-07-8.
Gedney,William J. (1972) ‘A checklist for determining tones in Tai dialects’ , in Studies in
               Linguistics in honor of  Georg L. Trager.          The Haug.Mouton.
Hartman, John F. (1986) ‘Style, Scope, and Rigor in Comparative Tai Research’ in  Bickner,
              Robert J. ,Thomas J. hudak and Pacharin            Peyasantiwong (eds.)
Li  Fang Kuei.(1959) “Classification by vocabulary : Tai Dialects” in  Anthropological 
              Linguistics,1.2,15-21.
--------------.(1976) Sino-Tai, Genetics Relationship Diffusion and typological similarities on East
              and Southeast Asian Languages, Paper for the 1st JapanUS Joint Seminar on East
              and Southeast  Asian Linguistics, Tokyo.
Manomaivibool Prapin.(1975) A Study of Sino-Thai Lexical Correspondence , PhD Dissertation,
               University Of  Washington.
[1] 参见龚群虎《汉泰关系词的时间层次》复旦大学出版社2002年版,第1-6页。
[2][] Manomaivibool,Prapin, A Study of Sino-Thai Lexical Correspondences,Ph.D. Dissertation ,University of Washington,1975.
[3] [] Li, Fang Kuei (李芳桂),Sino-Tai,Genertic Relationship,Diffusion and typological similarities or East and Southeast Asian Languages,[R]. Paper for the 1st JapanUS Joint Seminar on East and Southeast Asian Linguistics,Tokyo,1976. p.230-240   
[4] 音译
[5] 汉字频率统计资料来源于清华大学的研究。 从汉字的覆盖率来看,掌握500 多个常用字,覆盖率高达近80% 。据HSK词汇量来看, HSK三级有600个词汇也就是说这500个字接近于HSK三级。因此规定被调查者为通过HSK三级以上的水平。

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น