วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ภาษาจ้วง : ภาษาไทในประเทศจีนตามทรรศนะของนักวิชาการจีน.

เมชฌ สอดสองกฤษ.(2558) ภาษาจ้วง : ภาษาไทในประเทศจีนตามทรรศนะของนักวิชาการจีน. .วารสารกระแสวัฒนธรรม .มหาวิทยาลัยสยาม. ปีที่ 15 ฉบับที่ 28 มกราคม –มิถุนายน 2558 .หน้า 67-76.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น