วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ภาษาปู้อี : ภาษาที่ใกล้ชิดกับภาษาไทยในประเทศจีน

เมชฌ สอดสองกฤษ.(2557) ภาษาปู้อี : ภาษาที่ใกล้ชิดกับภาษาไทยในประเทศจีน.วารสารกระแสวัฒนธรรม .มหาวิทยาลัยสยาม. ปีที่ 15 ฉบับที่ 28 กรกฎาคม – ธันวาคม.หน้า 67-76.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น