วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แนวทางการบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นสู่งานงานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงานวิจัย การเรียนการสอนและผลงานสร้างสรรค์.


เมชฌ สอดสองกฤษ.(2557) แนวทางการบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นสู่งานงานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงานวิจัย การเรียนการสอนและผลงาน สร้างสรรค์.เอกสารหลังการประชุม การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 8 เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น