วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ชนกลุ่มน้อยเผ่าไต : พี่น้องเผ่าไทในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน.


เมชฌ สอดสองกฤษ และ ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล.(2557) ชนกลุ่มน้อยเผ่าไต : พี่น้องเผ่าไทในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน.วารสารกระแสวัฒนธรรม. ปีที่ 15 ฉบับที่ 27. (มกราคม–มิถุนายน 2557)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น