วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

18. 哈尼族 ชนกลุ่มน้อยเผ่าฮานีชนเผ่าฮานีอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน แถบหุบเขาอายหลาว ด้านตะวันตกของคลองหง ตอนปลายของแม่น้ำหลี่ รวมพื้นที่หลายตำบล เช่น ซินผิง(新平Xīnpínɡ) เจิ้นหยวน(镇源Zhènyuán) โม่เจียง(墨江Mòjiānɡ) หยวนเจียง(元江Yuán jiānɡ) หงเหอ(红河Hónɡhé) หยวนหยาง(元阳Yuányánɡ) ลวี่ชุน(绿春Lǜchūn)

จินผิง(金平Jīnpínɡ) เจียงเฉิง(江城Jiānɡchénɡ) เป็นต้น จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุ่มน้อยเผ่าฮานีมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,439,673 คน พูดภาษาฮานี จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-พม่า แขนงภาษาอี๋ ไม่มีภาษาอักษร ในปี 1957 รัฐบาลจีนได้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอักษรขึ้นใช้ โดยใช้อักษรภาษาลาตินจากหลักฐานบันทึกทางประวัติศาสตร์ บรรพบุรุษของชาวฮานี น่าจะเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำต้าตู้(大渡河Dàdùhé) บริเวณเมือง “เหออี๋” (和夷Héyí) ซึ่งในสมัยโบราณเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเชียงที่อพยพลงมาจากเหนือ นับตั้งแต่คริสตศวรรษที่ 4 ถึง คริสต์ศตวรรษที่ 8 อพยพไปทางตะวันตกตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหยวน (元江Yuánjiānɡ) ตลอดแนวยาวไปจนถึงลุ่มแม่น้ำหลานชาง (澜沧江Láncānɡjiānɡ) ในบันทึกชาวถังเรียกบรรพบุรุษของชาวฮานีว่า “เหอหมาน” (和蛮Hémán ) หลังการจัดตั้งเขตการปกครองน่านเจ้า (南诏Nánzhào) และต้าหลี่(大理Dàlǐ) แล้ว ส่วนการปกครองในระดับย่อยที่อยู่ภายใต้การปกครองของสองเมืองนี้ เช่น เขตกวานกุ้ยซือถัว (官桂思陀部 Guānɡuì sītuó bù) เขตซีชู่เตี้ยน(溪处甸部Xīchùdiàn bù) เขตป้านซีลั่วข่ง (伴溪落恐部Bànxīluòkǒnɡ bù) เขตเถี่ยหรงเตี้ยน (铁容甸部Tiě rónɡ diàn bù) เป็นต้น ล้วนครอบคลุมบริเวณที่อยู่อาศัยของชาวฮานีแทบทั้งสิ้น และสืบทอดเผ่าพันธุ์อยู่ที่ชายฝั่งลุ่มแม่น้ำแดง(红河Hónɡhé)เรื่อยมา ถึงสมัยราชวงศ์หยวน ทางการได้รวบรวมเอาเมืองเหล่านี้ไว้ในการปกครองของมณฑลยูนนาน ทำให้เริ่มเห็นภาพของการควบคุมและปกครองชนเผ่าฮานีชัดเจนขึ้น ในสมัยหมิงมีนโยบายการควบคุมกรรมสิทธิ์ที่ดิน ล้มล้างระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินในชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ รวมทั้งฮานีด้วยชาวฮานีมีความพยายามบุกเบิกดินแดนป่าเขาลำเนาไพรในเขตชายแดนของจีนมาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีมาแล้ว ทำไร่ไถนา เลี้ยงปลา ปลูกชา ปลูกข้าว จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำแห่งหุบเขาเลยทีเดียว ใบชาที่มาจากอำเภอลวี่ชุน (绿春县Lǜchūnxiàn) ของชาวฮานีเป็นใบชาคุณภาพดี สีเขียวใส ส่งขายทั่วประเทศ หมู่บ้านชาวฮานีบนเขาหนานนั่ว (南糯山Nánnuòshān) นับเป็นแหล่งผลิตชาผูเอ่อร์(普洱茶Pǔ’ěrchá) แหล่งสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากปลูกชาแล้ว ชาวฮานียังปลูกพืชจำพวกฝ้าย งา ต้นครามที่ใช้ย้อมผ้า ซึ่งผ้าทอมือย้อมครามก็เป็นสินค้าพื้นเมืองที่สำคัญของชาวฮานีอีกอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ตามพงศาวดารราชวงศ์ฮั่น มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชาวฮานีรู้จักการใช้แร่ดีบุกมาตั้งแต่ 2000 ปีก่อนแล้วแต่ทว่าพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสังคมของชนเผ่าฮานีตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน ไม่สู้ราบรื่นนัก ชาวฮานีบริเวณโม่เจียง (墨江Mòjiānɡ) ซินผิง(新平Xīnpínɡ) เจิ้นหยวน (镇源 Zhèn yuán) ซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นในได้รับผลกระทบจากการติดต่อสัมพันธ์กับชาวฮั่นมาตลอด จนถึงสมัยชิงเริ่มเข้าสู่สังคมแบบศักดินาการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปริมาณผลผลิตทัดเทียมกับชาวฮั่น มีการซื้อขายที่ดิน การเช่าที่ดินเกิดขึ้น แต่ชาวฮานีในสิบสองปันนา(西双版纳Xīshuānɡbǎnnà)และบริเวณแม่น้ำหลานชาง(澜沧江Láncānɡjiānɡ) กลับยังคงถูกควบคุมจากกลุ่มชนชั้นศักดินาอยู่ บางกลุ่มยังคงใช้วิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมอยู่ ด้วยระบบสังคมแบบศักดินาและกดขี่ขูดรีดของชนชั้นศักดินา ชาวฮานีตกอยู่ในสภาวะลำบากและยากจนอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคจักรวรรดินิยมเชื่อมต่อกับยุคกว๋อหมินตั่ง ชาวฮานีประสบกับความเดือดร้อน ยากเข็ญทั่วทุกหย่อมหญ้าหลังจากการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลสนับสนุนให้ชนกลุ่มน้อยมีสิทธิในการปกครองตนเอง ชุมชนเผ่าฮานีได้รับการยกฐานะเป็นเขตปกครองตนเองในหลายๆท้องที่ เช่น
- เขตปกครองตนเองเผ่าฮานีและเผ่าอี๋เมืองหงเหอ (红河哈尼族彝族自治州Hónɡhé
Hāní Zú Yí Zú zìzhìzhōu)
- อำเภอปกครองตนเองเผ่าฮานีเผ่าอี๋เผ่าไตเมืองหยวนเจียง (元江哈尼族彝族傣族自治县Yuánjiānɡ Hāní Zú Yí Zú Dǎi Zú zìzhìxiàn)
- อำเภอปกครองตนเองเผ่าฮานีโม่เจียง(墨江哈尼族自治县Mòjiānɡ Hāní Zú zì zhìxiàn)
- อำเภอปกครองตนเองเผ่าฮานีเผ่าอี๋เจียงเฉิง(江城哈尼族彝族自治县Jiānɡ chénɡ Hāní Zú Yí Zú zìzhìxiàn)จากการพัฒนาประเทศในระยะ 40 ปีมานี้ เศรษฐกิจในเขตปกครองตนเองชาวฮานีในทุกพื้นที่ต่างพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการสร้างถนนหนทางไปทั่วทุกตำบลและหมู่บ้านน้อยใหญ่ ในหมู่บ้านของชาวฮานีมีการก่อตั้งโรงกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ต่อมาโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ การทอผ้า พลาสติก ยาสูบ และการแปรรูปอาหารเกิดขึ้นมากมาย อาชีพการเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ ก็ได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน เมื่อเศรษฐกิจความเป็นอยู่ดีขึ้น ชาวฮานีจึงเริ่มพัฒนาและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมขึ้น โดยเริ่มจากการศึกษา มีการก่อสร้างโรงเรียนประถมมัธยมขึ้นมากมาย การสาธารณสุขและโรงพยาบาลพัฒนาขึ้น ชาวฮานีมีสิทธิทางการเมือง และมีสิทธิในการเป็นสมาชิกคณะกรรมการปกครองตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน ชาวฮานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสงบสุข ในฐานะพลเมืองจีนด้วยดีมาตลอดเมื่อความเป็นอยู่ดีขึ้น ชาวฮานีจึงมีพลังที่จะฟื้นฟูและสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและ วัฒนธรรมของชนเผ่า ด้านวรรณกรรมชาวฮานีมีเทพนิยาย ตำนาน เพลง กลอน ภาษิตคำพังเพย เพลงพื้นเมือง ปริศนาคำทาย เทพนิยายหรือตำนานที่โดดเด่นของชาวฮานีเช่น เรื่อง《创世纪》Chuànɡ shìjì “ศตวรรษสร้างโลก” เรื่อง《洪水记》Hónɡshuǐ jì “บันทึกอุทกภัย” เรื่อง 《哈尼祖先过江来》Hāní zǔxiān ɡuò jiānɡ lái “บรรพบุรุษชาวฮานีข้ามแม่น้ำมา”เพลงของชาวฮานีมีสองประเภทคือ เพลงชื่อ ลาปาเร่อ (拉八热Lābárè) เป็นการร้องเพลงประสานสียงใช้ในพิธีแต่งงาน งานศพ งานเทศกาลสำคัญต่างๆ ท่วงทำนองเป็นเพลงที่จริงจัง เคร่งขรึม เพลงอีกประเภทหนึ่งคือ เพลงชื่อ อาจีกู(阿基估 Ā jīɡū) เป็นเพลงภูเขาที่ใช้ร้องเกี้ยวพาราสีตอบโต้กันของหนุ่มสาว เครื่องดนตรีของชาวฮานีที่สำคัญได้แก่ พิณสามสาย พิณสี่สาย ขลุ่ยไม้ ขลุ่ยน้ำเต้า นอกจากนี้ชาวฮานีรักการเต้นรำเป็นชีวิตจิตใจ การเต้นรำที่เป็นที่นิยมเช่น ระบำปรบมือ ระบำพัด ระบำนกยูง ระบำขลุ่ยน้ำเต้า เป็นต้น ลักษณะของการเต้นรำมีจังหวะคล่องแคล่วให้บรรยากาศของความสนุกสนานรื่นเริงอย่างมากชาวฮานีตั้งบ้านเรือนอยู่ตามป่าเขา บ้านสร้างจากวัสดุธรรมชาติ ฝาบ้านทำจากดิน หลังคามุงด้วยหญ้าแห้ง ใช้หินเป็นฐานราก แล้วใช้ไม้เป็นโครงบ้าน บ้านแบ่งเป็นสามชั้น ชั้นล่างเป็นคอกเลี้ยงสัตว์ ชั้นสองเป็นที่อยู่อาศัยและเก็บของ ชั้นบนหรือชั้นหลังคาเป็นที่เก็บเสบียงอาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ ชาวฮานีที่เมืองโม่เจียงสร้างบ้านด้วยดินเป็นบ้านชั้นเดียว ส่วนที่สิบสองปันนาสร้างบ้านด้วยไม่ไผ่ มีชั้นลอยไว้เป็นที่เก็บเสบียง และตากอาหารจำพวกอาหารแห้งชาวฮานีรู้จักการทอผ้าและย้อมสี เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตัดเย็บขึ้นใช้เอง ชายสวมเสื้อผ่าอก และกางเกงขายาว ใช้ผ้าสีดำหรือขาวโพกหัว ใช้เครื่องประดับเงิน หญิงสวมเสื้อแขนยาวผ่าอกไม่มีปก สวมกางเกงขายาว ส่วนหญิงชาวฮานีที่สิบสองปันนาสวมกระโปรงสั้น และใช้ผ้าดำพันขาสูงถึงเข่า สวมหมวกคลุมศีรษะทรงกลมที่ประดับประดาด้วยเครื่องเงิน หญิงชาวฮานีที่เมืองโม่เจียงสวมผ้าถุงยาว รัดเข็มขัด การแต่งกายของหญิงที่แต่งงานแล้วกับยังไม่แต่งงานมีความแตกต่างกัน บางท้องที่ หญิงที่ยังไม่แต่งงานใช้การถักเปีย แต่หญิงที่แต่งงานแล้วจะเกล้าผม บางที่หญิงที่ยังไม่แต่งงานคาดเข็มขัดคนละสีกับหญิงที่แต่งงานแล้ว เป็นต้นครอบครัวของชาวฮานีเป็นครอบครัวเล็ก การแต่งงานเป็นแบบมีสามีภรรยาคนเดียว โดยเฉพาะชาวฮานีที่สิบสองปันนาเคร่งครัดมาก หากชายมีภรรยาหลายคนถือเป็นการผิดขนบธรรมเนียม แต่หากแต่งงานกันมานานยังไม่มีลูกชายจะอนุญาตให้ชายมีภรรยาอีกคนได้ หนุ่มสาวสามารถเลือกคู่ครองได้ด้วยตนเอง แต่การจัดการแต่งงานพ่อแม่เป็นผู้เห็นชอบและจัดการให้ แต่ก็มีบางที่ที่ใช้วิธีคลุมถุงชน ชาวฮานีที่เมืองโม่เจียงมีวิธีการเลือกคู่ครองที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดกันมา คือธรรมเนียมการแต่งงานแบบ “เหยียบถนน” คือเมื่อหนุ่มสาวตกลงรักใคร่ชอบพอกัน ผู้อาวุโสของทั้งสองฝ่ายร่วมเดินไปบนถนนสายเดียวกัน ช่วงที่เดินไปบนถนนหากไม่พบกับสัตว์ป่า ก็ถือว่าสามารถแต่งงานกันได้พิธีศพของชาวฮานีกระทำโดยการเผายังมีธรรมเนียมการตั้งชื่อของชาวฮานีน่าสนใจมาก คือการสืบทอดสายตระกูลจากพ่อสู่ลูก โดยการใช้คำสุดท้ายของชื่อพ่อมาเป็นคำแรกในการตั้งชื่อลูก และเมื่อตนเองมีลูกก็จะใช้คำสุดท้ายของชื่อตนมาตั้งเป็นคำแรกของชื่อลูกเช่นกัน เช่นนี้ ก็จะเป็นเหมือนห่วงโซ่คล้องต่อๆกันไปจากรุ่นสู่รุ่นความเชื่อของชาวฮานีส่วนใหญ่นับถือบูชาเทพเจ้า และบรรพบุรุษ การบูชามีหมอผีเป็นผู้กระทำพิธี และมีการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคแบบหมอผี ในต้นศตวรรษที่ 20 ศาสนาคริสต์เผยแพร่เข้าสู่ชนเผ่าฮานี นอกจากนี้ศาสนาพุทธก็เผยแพร่เข้ามาสู่เผ่าฮานีบางท้องที่เช่นกัน แต่ชาวฮานีเชื่อและนับถือศาสนาที่เพิ่งเผยแพร่เข้ามาใหม่นี้ไม่มากนัก หลังจากก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนการนับถือศาสนาของชาวฮานียิ่งลดน้อยลงเทศกาลสำคัญของชาวฮานีมี เทศกาลเดือนหก และเทศกาลเดือนสิบ ชาวฮานีนับเดือนสิบเป็นเดือนแรกของปี เพราะฉะนั้นชาวฮานีจะฉลองวันขึ้นปีใหม่ในเดือนสิบนี้ ระยะเวลาเฉลิมฉลอง 5 – 6 วัน หรือยาวนานถึงครึ่งเดือน ส่วนเทศกาลเดือนหกเรียกว่า “ขู่จาจา” จัดในวันที่ 24 เดือนหก นอกจากนี้ยังรับเอาเทศกาลต่างๆของชาวฮั่น เช่น เทศกาลไหว้พระจันทร์ เทศกาลไหว้ขนมบะจ่าง และตรุษจีนเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองประจำเผ่าด้วย
3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ2 มกราคม 2555 06:36

  ความรู้แน่นกว่าที่เคยอ่านศึกษามา ชอบครับเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์
  ผมก็เป็นชนเผ่าฮานี(อาข่า)ครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากครับ

  ถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับชาวอาข่ามาเล่าให้เพื่อนได้อ่านในที่นี้ ก็จะดีมากครับ เพราะไม่มีใครสามารถเขียนเรื่องราวของชาวอาข่าได้ดีเท่ากับชาวอาข่าเองนะครับ ถือว่าเป็นวิทยาทานกับตัวผมเอง และผู้ที่เข้ามาอ่าน

  เมชฌ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอนเด็กๆ ปู่เคยเล่าให้ฟังว่า สมัยก่อน คนที่จะออกไปรบ จะใช้ ข้าวปุ๊ก (ข้าวเหนียวตำ) ปั้นเป็นเสื้อเกราะ พอมันแห้งแล้ว ก็จะแข็งมีดจะฟันไม่เข้า อีกทั้งใช้เป็นเสบียงได้ด้วย

   ลบ