วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

2.白族 เผ่าป๋าย

ชนเผ่าป๋าย เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานอาศัยอยู่บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ที่สำคัญคือเขตปกครองตนเองเผ่าป๋าย(白族自治州Bái Zú zìzhìzhōu) เมืองต้าหลี่(大理Dàlǐ) มณฑลยูนนาน (云南省Yúnnánshěnɡ) ได้แก่ บริเวณเมืองลี่เจียง (丽江Lìjiānɡ) ปี้เจียง(碧江Bìjiānɡ) ป่าวซาน(保山Bǎoshān) หนานหัว (南华Nánhuá) หยวนเจียง (元江Yuánjiānɡ) คุนหมิง(昆明Kūnmínɡ) อานหนิง(安宁Ānnínɡ) และในเขตอำเภอปี้เจี๋ย (毕节Bìjié) ของเมืองกุ้ยโจว (贵州Guìzhōu) อำเภอเหลียงซาน(凉山Liánɡshān)ของมณฑลเสฉวน (四川Sìchuān) อำเภอซางจื๋อ(桑植Sānɡzhí) ของมณฑลหูหนาน (湖南Húnán) ก็มีชนเผ่าป๋ายอาศัยอยู่กระจัดกระจาย จากการสำรวจจำนวนประชากรครั้งที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุ่มน้อยเผ่าป๋ายมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,858,063 คน ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาป๋าย ซึ่งจัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-พม่า นอกจากนี้ภาษาที่ใช้ทั่วไปคือภาษาฮั่น ในสมัยราชวงศ์หยวนและหมิงเคยใช้ภาษาเฝิน(ภาษาป๋าย) คือภาษาที่ใช้อักษรจีนเขียนแต่อ่านเป็นภาษาป๋าย (汉字白读Hànzì Báidú)ด้วยความที่ชาวป๋ายอาศัยอยู่กระจัดการะจาย ชาวป๋ายในแต่ละพื้นที่มีชื่อเรียกทั้งเรียกตนเอง และผู้อื่นเรียกหลายชื่อ เช่น ชาวฮั่นเรียกว่า เตียนเฝิน (滇焚Diānfén) โส่ว (叟Sǒu) ช่วนตี (爨氐Cuàndī) ป๋ายหมาน (白蛮Báimán[1]) ป๋ายเหริน (白人Báirén) หมินเจีย(民家Mínjiā) เป็นต้น ชาวเผ่าน่าซีเรียกว่า น่าหม่า (那马Nàmǎ) ชาวลี่ซูเรียกว่า เล่อโม่ (勒墨Lèmò) แม้แต่คำที่ชาวป๋ายเรียกตนเองก็มีหลายชื่อแตกต่างกันไปตามถิ่นที่อยู่ เช่น เฝินจื่อ(焚子Fén zǐ) เฝินเอ๋อร์จื่อ(焚儿子Fén érzi) ป๋ายหนี (白尼Báiní) ป๋ายหั่ว(白伙Báihuǒ) ซึ่งมีความหมายว่า ชาวเฝิน หรือชาวป๋ายนั่นเองอารยธรรมของชาวป๋ายเริ่มมาตั้งแต่ยุคหินใหม่ โดยมีถิ่นกำเนิดที่สามารถยืนยันได้ว่ามีชาวป๋ายอาศัยอยู่คือบริเวณเมืองเอ๋อร์ห่าย (洱海Ĕrhǎi) ในยุคนั้นชาวป๋ายอาศัยอยู่ในถ้ำ ถึงสมัยฉินฮั่นเริ่มมีความสัมพันธ์เป็นปึกแผ่นกับประเทศจีน จนถึงคริสต์ศักราช 109 ตรงกับสมัยซีฮั่น(ฮั่นตะวันตก) ได้อพยพชาวฮั่นเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนี้เป็นจำนวนมาก และถ่ายทอดวิทยาการต่างๆให้กับชาวพื้นเมืองเดิม จนถึงสมัยตงฮั่น(ฮั่นตะวันออก) ดินแดนแห่งนี้ขึ้นกับเมืองหย่งชาง(永昌Yǒnɡchānɡ) ในสมัยถังบริเวณนี้จัดตั้งให้เป็นเมืองเหยาโจว (姚州Yáozhōu) จากนั้นจัดรวมกับชนกลุ่มน้อยในบริเวณเดียวกันเป็นเขตปกครองแบบทาส ในปีคริสต์ศักราช 907 แยกออกจากชาวอี๋เป็นเอกเทศ ในปีคริสต์ศักราช 1253 สมัยหยวนจัดแบ่งการปกครองออกเป็นมณฑล ก่อตั้งมณฑลทางใต้คือ ยูนนาน มีเมืองชั้นรองคือต้าหลี่และเฮ่อชิ่ง ถึงสมัยหมิงได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดต้าหลี่ และจังหวัดเฮ่อชิ่ง ในสมัยราชวงศ์ชิงก็ยังคงยึดการปกครองตามสมัยหมิง แต่จัดให้มีหัวหน้าเผ่าปกครองดูแลชนกลุ่มน้อยในบริเวณนี้ก่อนการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาวป๋ายไม่มั่นคงนัก โดยเฉพาะยังมีการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินแบบระบบทาสและระบบศักดินาอยู่ อาชีพหลักของชาวป๋ายคือการเกษตร อัตราส่วนของชนชั้นคนรวยที่เป็นเจ้าของที่ดินกับกับคนจนที่เช่าที่ดินทำกิน หรือรับจ้างทำนาแตกต่างกันถึง 10 ต่อ 90 การเก็บผลผลิตกำไรจากผู้เช่าที่สูงถึง 5 ถึง 8 เท่า เป็นเหตุให้ชาวป๋ายส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน เมื่อเศรษฐกิจภายนอกเริ่มเฟื่องฟูขึ้น การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมีมากขึ้น ในขณะเดียวกันชาวป๋ายก็ส่งออกสินค้าจำพวกดินประสิว เส้นไหม ใบชา ชาวป๋ายจึงเริ่มมีเศรษฐกิจที่ดีและพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนปฏิวัติการปกครองทั่วทั้งประเทศจีน การถือครองที่ดินของชาวป๋ายที่เมืองต้าหลี่ รวมทั้งบริเวณอื่นๆ ที่มีมาแต่ดั้งเดิมจึงปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเดียวกันเหมือนกับชนชาวฮั่น ในปี 1953 แต่ยังมีพื้นที่บางแห่งที่เจ้าของที่ดินเดิมชาวป๋ายยังต่อต้านข้อบังคับดังกล่าว เช่น บริเวณฮู่สุ่ย(沪水Hùshuǐ) ลิ่วคู่ (六库Liùkù) รัฐบาลได้ใช้วิธีเจรจาอย่างสันติวิธีกระทั่งปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเดียวกันได้สำเร็จ ส่วนชาวป๋ายในบริเวณอื่นๆที่การตั้งถิ่นฐานไม่ชัดเจน หรือมีความกระจัดกระจายมาก แม้จะไม่ยอมรับการปรับเปลี่ยนการปกครองระบบใหม่ เช่น ที่เมือง ปี้เจียง (碧江Bìjiānɡ) ฝูก้ง (福贡Fúɡònɡ) แต่ใช้วิธีการกระจายทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชนส่วนใหญ่ จนกระทั่งชนเผ่าป๋ายทั้งหมดยอมรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบรัฐบาลกลางของจีน และในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.1956 ได้ก่อตั้งเขตปกครองตนเองเผ่าป๋ายขึ้นที่เมืองต้าหลี่ มณฑณยูนนานชาวป๋ายมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและพัฒนาการยาวนาน อารยธรรมของชาวป๋ายสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมาก จากการขุดค้นทางประวัติศาสตร์บริเวณเมืองชางเอ่อร์ (苍洱Cānɡ’ěr) พบร่องรอยคูคลองและระบบชลประทานของชาวป๋ายในยุคโบราณ และการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณเมืองเจี้ยนชวน(剑川Jiànchuān) พบหลักฐานทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ของชาวป๋าย หลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่เมืองเอ๋อร์ห่าย(洱海Ĕrhǎi) ยืนยันว่าชาวป๋ายเริ่มมีอารยธรรมของเครื่องใช้โลหะมาตั้งแต่สมัยชุนชิวจ้านกว๋อ และในบริเวณเดียวกันนี้ในยุคสู่ฮั่น (蜀汉Shǔhàn) ชาวป๋ายรู้จักการเลี้ยงสัตว์ตามทุ่งหญ้า และมีการปลูกข้าวแล้ว ในสมัยถังเริ่มมีระบบชลประทานเพื่อการเกษตร การทำนาแบบขั้นบันไดตามภูเขา มีการนับปฏิทินเป็นของตนเอง มีการเขียนตำราทางการแพทย์ และตำราดาราศาสตร์ของตนเองอีกด้วยศิลปะของชาวป๋ายมีเอกลักษณ์เป็นหนึ่ง ศิลปะที่มีชื่อเสียงของชาวป๋ายคืองานด้านสถาปัตยกรรม การแกะสลัก และการวาดภาพ เช่น เจดีย์สามองค์ที่ปลูกสร้างโดยชาวป๋ายที่เมืองต้าหลี่ มีความสูงถึง 6 เมตร นับเป็นประติมากรรมอันล้ำเลิศ ถ้ำหินที่เมืองเจี้ยนชวน (剑川Jiànchuān) ก็นับว่าเป็นประติมากรรมชั้นเยี่ยมของชาวป๋ายอีกที่หนึ่ง รูปปั้น และหินสลักรูปคนราวกับมีชีวิตเหมือนจริง ประติมากรรมล้ำค่าอีกแห่งคือที่วัดจีจู๋ซาน(鸡足山寺院Jīzúshān sìyuàn “วัดเขาตีนไก่”) ที่สร้างขึ้นในสมัยหยวน รูปสลักที่บานประตูหน้าต่างที่วิจิตรงดงาม ล้วนเกิดจากช่างฝีมือชาวป๋ายทั้งสิ้นศิลปะการเคลือบสีของชาวป๋ายมีเทคนิควิธีเฉพาะตัว ศิลปะการเคลือบสีเงาสำหรับเครื่องใช้และวัสดุตกแต่ง การก่อสร้างที่เป็นที่นิยมในสมัยหยวนและหมิงล้วนนำมาจากมณฑลยูนนาน ซึ่งเกิดจากฝีมือช่างชาวป๋ายจากเมืองต้าหลี่ทั้งสิ้น ภาพวาดมรดกล้ำค่าของจีนน่านเจ้าที่ถูกประเทศจักรวรรดินิยมขโมยไป ก็เป็นภาพจิตกรรมชิ้นเอกที่วาดโดยช่างฝีมือชาวป๋ายชื่อ จางซุ่น (张顺 Zhānɡ Shùn) และหวางเฟิ่งจง (王奉宗Wánɡ Fènɡzōnɡ)ในปี ค.ศ.899 ภาพจิตรกรรมนี้บรรยายเรื่องราวเทพนิยายของชาวป๋ายได้อย่างวิจิตรงดงามวัฒนธรรมด้านเพลงดนตรีและการร่ายรำของชาวป๋ายมีมาแต่โบราณกาล ที่สำคัญคือเพลงกลอนอันไพเราะที่สืบทอดต่อกันมาที่ชื่อว่า ช่วงซื่อจี้ (创世纪Chuànɡ shìjì “การสร้างศักราช”) กล่าวถึงการกำเนิดของชาวป๋าย และการดำรงชีวิตที่สงบสุข ไร้การกดขี่ทารุณ ไร้ซึ่งคนจนคนรวย ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข อ้วนท้วนสมบูรณ์ บทกลอนที่ถือเป็นตัวแทนวรรณกรรมของชาวป๋าย เช่น เรื่อง 《途中》Túzhōnɡ “ระหว่างวิถี” ของ หยางฉีคุณ (杨奇鲲Yánɡ Qíkūn) เรื่อง《题大慈寺芍药》Tídàcísì sháoyào “สมุนไพรวัดถีต้าฉือ” และ เรื่อง《洞云歌》Dònɡyúnɡē “ลำนำถ้ำเมฆา” ของหยางอี้จง (杨义宗Yánɡ Yìzōnɡ) นับเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกที่แต่งโดยกวีชาวป๋ายวรรณกรรมประวัติศาสตร์ของชาวป๋ายเช่น เรื่อง《张氏国史》Zhānɡshì ɡuóshǐ “ประวัติชาติตระกูลจาง” แต่งในยุคน่านเจ้า(南诏Nánzhào) ในสมัยที่เป็นประเทศต้าหลี่ก็มีพงศาวดารชื่อ ป๋ายสื่อ 《白史》Báishǐ “ประวัติป๋าย” พงศาวดารชื่อ กว๋อสื่อ《国史》Guóshǐ “ประวัติประเทศ” โดยเฉพาะพงศาวดารป๋ายมีการบันทึกไว้ในศิลาจารึกราชวงศ์หมิงด้วย ในสมัยหยวนมีพงศาวดารชาวป๋าย ชื่อ ป๋ายกู่ทง 《白古通》Báiɡǔtōnɡ “เจาะอดีตชาวป๋าย” ถึงสมัยชิง มีปราชญ์ชาวป๋ายชื่อ หวางซง (王崧Wánɡ Sōnɡ) เรียบเรียงตำราชื่อ 《云南备征志》Yúnnán bèizhēnɡzhì “เอกสารพิสูจน์ประวัติศาสตร์ยูนนาน” นับเป็นตำราสำหรับผู้ศึกษาวิจัยชนกลุ่มน้อยในยูนนานเล่มสำคัญขนบธรรมเนียมของชาวป๋ายสืบทอดต่อกันมายาวนาน ชายหญิงชาวป๋ายรักเดียวใจเดียวมีภรรยาและสามีคนเดียว ร่วมสร้างครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวไหนมีลูกชายเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ เมื่อลูกชายแต่งงานมีครอบครัวจะแยกย้ายออกไปตั้งบ้านเรือนใหม่อยู่ต่างหาก พ่อแม่จะอาศัยอยู่กับลูกคนเล็ก จึงมักไม่พบการอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ การแต่งงานของชาวป๋ายจะไม่แต่งงานกับคนในสายตระกูลเดียวกันและคนแซ่เดียวกัน การแต่งงานพ่อแม่เป็นผู้จัดการให้ คนที่ไม่มีลูกสามารถรับลูกบุญธรรมได้ ลูกบุญธรรมที่รับมาเลี้ยงจะต้องเปลี่ยนมาใช้แซ่เดียวกันกับพ่อแม่ จึงจะมีสิทธิ์สืบทอดมรดกได้พิธีงานศพของชาวป๋ายในสมัยหยวนใช้วิธีการเผา แต่หลังจากสมัยหยวนได้รับอิทธิพลของชาวฮั่น ศพของชาวป๋ายจึงเปลี่ยนมาเป็นการฝังแทน พิธีฝังศพชาวป๋ายถือเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญอีกพิธีหนึ่งเรื่องอาหารการกินและการเพาะปลูก ชาวป๋ายที่อาศัยอยู่ต่างพื้นที่กันมีการทำมาหากินต่างกัน อย่างเช่น ชาวป๋ายที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบจะปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ส่วนชาวป๋ายที่อาศัยอยู่ตามภูเขาจะปลูกข้าวโพดเป็นหลัก ชาวป๋ายชอบกินอาหารรสเปรี้ยว และเผ็ด นอกจากนี้ยังชอบกินอาหารประเภทเนื้อสด อาหารที่ชาวป๋ายโปรดปรานเป็นพิเศษคืออาหารคล้ายๆ กับยำเนื้อสุกๆ ดิบๆ ชาวป๋ายจะหั่นเนื้อเป็นฝอยๆ คลุกเคล้ากับขิงซอย กระเทียม น้ำส้มถือเป็นอาหารเลิศรสของชาวป๋ายเลยทีเดียวสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวป๋ายคือการแต่งกาย แต่การแต่งกายของชาวป๋ายในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน อย่างชาวป๋ายที่อยู่ที่เมืองต้าหลี่ ชายชาวป๋ายจะโพกหัวด้วยผ้าสีขาวหรือน้ำเงิน สวมเสื้อสีขาวปกสีดำ สวมเอี๊ยมทับด้านนอก สวมกางเกงสีขาว สะพายกระเป๋าปักลายสวยงามจากฝีมือสาวชาวป๋าย ส่วนสตรีสวมเสื้อสีขาว และใส่เอี๊ยมสีดำหรือสีม่วงปักลายงดงามไว้ด้านนอก สวมกางเกงขากว้างสีน้ำเงิน ที่เอวรัดด้วยผ้าปักลายดอกไม้ สวมรองเท้าปักลวดลายสวยงาม สวมกำไลโลหะ นิ้วสวมแหวนอัญมณีสีสวย ใส่ตุ้มหูเงิน หญิงที่แต่งงานแล้วจะมวยผม สาวที่ยังไม่แต่งงานถักเปียปล่อยลงด้านหลังบ้านของชาวป๋ายในแต่ละที่ก็แตกต่างกัน บางที่แบ่งเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนที่พักอาศัย ส่วนเลี้ยงสัตว์ และส่วนที่เป็นสวน บางที่สร้างด้วยอิฐ มุงหลังคากระเบื้องแบ่งเป็น ห้องนอน ห้องครัว คอกสัตว์ ส่วนบ้านของชาวป๋ายที่อยู่บนภูเขาสร้างด้วยไม้หลังคามุงจาก ห้องครัวกับห้องนอนอยู่ด้วยกัน ไม่ได้แยกเหมือนชาวป๋ายบนพื้นราบชาวป๋ายดั้งเดิมนับถือเทพประจำเผ่า เทพประจำเผ่าบ้างเป็นเทพตามธรรมชาติ บ้างเป็นกษัตริย์ที่เคยปกครองเมืองมาก่อน บ้างเป็นขุนนางทหารกล้า จนถึงสมัยถังเมื่อศาสนาพุทธเผยแพร่เข้ามาชาวป๋ายก็เริ่มนับถือพุทธศาสนา ชาวป๋ายที่เอ๋อร์ห่าย(洱海 Ĕrhǎi) เริ่มนับถือพุทธศาสนาเป็นกลุ่มแรก ต่อมาในสมัยหยวนและหมิงพุทธศาสนาได้กระจายไปทั่วดินแดนจีน ชาวป๋ายทุกที่จากเดิมที่เคยนับถือลัทธิถือผี เทพชนเผ่า บูชากษัตริย์ขุนนาง กลับหันมานับถือศาสนาพุทธทั้งหมดเทศกาลที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของชาวป๋ายคือ ซานเยว่เจีย(三月街Sānyuèjiē) “ถนนเดือนสาม” หรือเรียกอีกชื่อว่า กวานอินซื่อ (观音市Guānyīn shì) “เมืองเจ้าแม่กวนอิม” เทศกาลนี้จัดเป็นประจำทุกวันที่ 15 ถึง 20 ในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยจัดเทศกาลยิ่งใหญ่นี้ขึ้นที่เชิงเขาเตี่ยนชาง เมืองต้าหลี่ เดิมทีเป็นเทศกาลทางพุทธศาสนา แต่ต่อมากลายเป็นเทศกาลพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้ของชาวป๋าย ในสมัยหมิงและชิงพ่อค้าจากเสฉวนและทิเบตมุ่งหน้าสู่ต้าหลี่เพื่อค้าขายในเทศกาลดังกล่าว หลังก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน เทศกาลนี้พัฒนามาเป็นงานประเพณีที่ต้องจัดทุกปี และเป็นงานพบปะสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ในละแวกเดียวกันเทศกาลสำคัญและยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันอีกเทศกาลหนึ่งคือ เทศกาลคบเพลิง(火把节Huǒbǎ jié) เทศกาลนี้จะจัดขึ้นทุกๆ วันที่ 25 เดือน มิถุนายนของทุกปี เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างสิริมงคล อวยพรให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตราบรื่น ได้ผลิตผลงดงาม และอยู่เย็นเป็นสุข คืนแรกของเทศกาลนี้ชาวป๋ายจะจุดคบเพลิงปักไว้ที่หน้าบ้าน และมีคบเพลิงใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน ปักธงแดงและเขียวทั่วหมู่บ้าน เขียนคำอวยพร คำมงคลติดไว้ทั่วไป หมู่บ้านชาวป๋ายจะฉลองเทศกาลนี้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ในช่วงเทศกาลนี้จิตใจของชาวป๋ายเต็มไปด้วยความสุขและความหวังดั่งเปลวไฟที่ลุกโชนส่องสว่างทั่วทั้งหมู่บ้าน[1] คำว่า “หมาน” (蛮mán) เป็นคำที่ภาษาจีนใช้เรียกชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ในสมัยโบราณ1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3 พฤศจิกายน 2558 00:11

    สวัสดีค่ะ หนูเป็นนักศึกษาจีนพอดีเป็นชนเผ่าป๋ายเหมือนกัน หนูอยากทำงานวิจัยเกี่ยวกับชนเผ่าป๋าย ขอถามว่ายังมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนะนำให้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ